การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สิงคโปร์

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 เม.ย. 2566

| 597 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขอเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
 
1. กำหนดวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในสิงคโปร์ 🇹🇭
 
วันเสาร์ที่ 29 - วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566
เวลา 09.00 – 18.00 น.
ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
ที่อยู่ 370 ถนนออร์ชาร์ด สิงคโปร์ 238870 (เข้าประตูด้านถนนเคลมอร์)
 
2. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จะต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใหม่ทุกคน (ผู้ที่เคยลงทะเบียนในการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้าแล้ว จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน) ภายในวันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
 
💻📱ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ผ่านลิงค์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/
โดยระบุ
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
(3) เลขหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยังไม่หมดอายุ
(4) สถานที่ใช้เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในกรณีสิงคโปร์ ให้กรอกสิงคโปร์ (ROS)
 
หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote
 
🙋‍♀️🙋‍♂️ลงทะเบียนด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้ที่ฝ่ายกงสุลทุกวัน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.30 – 17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
พร้อมแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
(2) หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
(3) บัตรหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของทางราชการไทยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
 
3. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/
 
หากท่านไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของท่าน หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ท่านสามารถดำเนินการแก้ไขการลงทะเบียนข้อมูลตามข้อ 2 ภายในวันที่ 9 เมษายน 2566
 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ