นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Sok Khoeun เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสิงคโปร์

นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Sok Khoeun เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มี.ค. 2567

| 45 view

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Sok Khoeun เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสิงคโปร์ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับกัมพูชาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับสิงคโปร์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับผู้นำ โครงการซื้อขายพลังงานสะอาดเพื่อนำเข้าไฟฟ้ามายังสิงคโปร์ และการค้าและการลงทุน โดยปัจจุบัน สป. เป็นผู้ลงทุนอันดับ 4 ของกัมพูชา ขณะที่ไทยเป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 9 ของกัมพูชา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ