นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Mai Phuoc Dung เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสิงคโปร์

นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Mai Phuoc Dung เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มี.ค. 2567

| 93 view

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Mai Phuoc Dung เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสิงคโปร์ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนาม และความร่วมมือของสองประเทศกับสิงคโปร์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างกัน ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหาร พลังงานสะอาด การค้าและการลงทุน โดยสิงคโปร์เป็นผู้ลงทุนต่างชาติอันดับที่ 2 ของไทยและเวียดนาม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ