รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มี.ค. 2566

| 47 view

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566 รศ. ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม นายวรภูมิ แสงแก้ว นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งได้รับทุนกาญจนาภิเษกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักวิจัยจาก Institute of Adult Learning ภายใต้ Singapore University of Social Sciences (SUSS) เข้าเยี่ยมคารวะท่านทูตชุตินทรฯ เพื่อรายงานความคืบหน้าของการศึกษาวิจัยในหัวข้อการพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ โดยท่านทูตชุตินทรฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสำหรับผู้สูงอายุ การขยายอายุเกษียณ และการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยประเด็นเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทวีความสำคัญมากขึ้นในประเทศที่กำลังเผชิญกับปัญหาสังคมสูงอายุ เช่น ไทยและสิงคโปร์ และยังเป็นประเด็นที่องค์การระหว่างประเทศ เช่น UNESCO และ ILO ผลักดันและให้ความสำคัญอย่างมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ