รัฐบาลไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวคาซัคสถาน โดยพำนักในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รัฐบาลไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวคาซัคสถาน โดยพำนักในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2566

| 2,021 view

กระทรวงการต่างประเทศได้สนองตามนโยบายของรัฐบาล โดยการเสนอการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการ ท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางจีนและคาซัคสถาน * ให้สามารถเข้ามาและพำนักใน ราชอาณาจักร เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและความเชื่อมโยง ระดับประชาชน รวมทั้งมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐคาซัคสถาน โดย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 มาตรการดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและ ชาว คาซัคสถานที่จะเดินทางมาไทย ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2566 ซึ่ง จะสามารถเดินทางมาไทยได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (ไม่ต้องขอวีซ่า จึงไม่มีค่าธรรมเนียม) และ เป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของไทย อันเป็นปัจจัยสำคัญในการ กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมตามนโยบาย ของรัฐบาล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

2023_09_19_ข่าวสารนิเทศ_ประกาศการยกเว้นลงตรานทท.pdf