สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้ต้อนรับและจัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมของประเทศสิงคโปร์และความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ให้แก่คณะนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้ต้อนรับและจัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมของประเทศสิงคโปร์และความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ให้แก่คณะนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มี.ค. 2566

| 595 view

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้ต้อนรับและจัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมของประเทศสิงคโปร์และความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ให้แก่คณะนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 37 คน

โดยในโอกาสดังกล่าว นางชลธี จันทร์รัชชกูล อัครราชทูต ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับนักศึกษาและอาจารย์ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการบ้านเมืองของสิงคโปร์ ระบบการศึกษาของไทย อนาคตของงาน และการสร้างแบรนด์ของประเทศไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ