หนังสือ 'Thailand's BCG Transformation' ฉบับภาษาอังกฤษ

หนังสือ 'Thailand's BCG Transformation' ฉบับภาษาอังกฤษ

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 เม.ย. 2566

| 2,462 view

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานบริหารวิทยสถาน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำหนังสือ  'Thailand's BCG Transformation' ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยตามโครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ในทั้ง 4 ภาคและในบริบทรวมของประเทศไทย ผ่านบทความและกรณีศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการขยายผลและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG โดยมี SEP เป็นพื้นฐาน 

สามารถดาวน์โหลดหนังสือฯ ในรูปแบบ e-Book ได้ที่ https://online.anyflip.com/csbfz/rnzk/mobile/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ