วันที่นำเข้าข้อมูล 7 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 เม.ย. 2565

| 1,929 view

กรณีการรับราชการทหารสิงคโปร์ของชายไทยที่ถือสองสัญชาติไทย 

                    1. ในการขอสัญชาติสิงคโปร์ให้แก่บุตรชายของคนไทยที่สมรสกับคนสิงคโปร์นั้น รวมทั้งชายผู้ที่ได้รับสถานะผู้มีถิ่นพำนักถาวร (Permarnent Residents - PRs) ที่ได้สถานะดังกล่าวจากการติดตามบิดาหรือมารดามาพำนักอยู่ในสิงคโปร์ ชายคนดังกล่าวได้ถือสัญชาติสิงคโปร์แล้ว ตามกฎหมายสิงคโปร์แล้วชายที่ถือสัญชาติสิงคโปร์ทุกคนจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารของสิงคโปร์

                    2. รัฐบาลสิงคโปร์ถือว่า การรับราชการทหารเป็นหน้าที่ของพลเมืองสิงคโปร์ทุกคน และชายที่ได้รับสถานะผู้มีถิ่นพำนักถารในสิงคโปร์ (Permarnent Residents - PRs) ที่ได้รับสถานะดังกล่าวจากการติดตามบิดาหรือมารดามาพำนักอยู่ในสิงคโปร์ (ตามกฎหมาย Enlistment Act หรือ Chapter 93) จะต้องรับราชการทหารสิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี การหลีกเลี่ยงการรับราชการทหารถือเป็นความผิดร้ายแรง ระวางโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://cmpb.gov.sg

                    3. ชายสัญชาติสิงคโปร์หรือชายที่เป็น PR อายุ 16 ปี 6 เดือน จะต้องไปขึ้นทะเบียนทหาร (Pre-enlist) กับ The Central Manpower Base (CMPB) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ โดยในช่วงระหว่างรอรับหมายเรียกทหาร บุคคลดังกล่าวจะต้องรับการตรวจสุขภาพและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย ผู้ที่ขึ้นทะเบียนทหารสิงคโปร์แล้วจะสามารถขอผ่อนผัน (Deferment) การรับราชการทหารสิงคโปร์ได้เฉพาะเหตุผลการอยู่ระหว่างการศศึกษาเล่าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา/ โพลีเทคนิค/ อาชีวศึกษา เท่านั้น และเป็นไปตามอายุและประเภทสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันไป แต่ต้องไม่เกินอายุ 21 ปี ทั้งนี้ กฎหมายสิงคโปร์ไม่อนุญาตให้ผ่อนผันการรับราชการทหารเพื่อการศึกษาในขั้นอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ทั้งในและนอกประเทศ

                    4. กฎหมายการเกณฑ์ทหารของสิงคโปร์ (Enlistment Act) ได้กำหนดว่า ชายสัญชาติสิงคโปร์ หรือ PR อายุระหว่าง 13 ปี ถึง 16 ปี 6 เดือน แต่ยังไม่ถูกหมายเรียกเกณฑ์ทหาร (จะถูกหมายเรียกเมื่ออายุประมาณ 18 ปี) ที่ศึกษาในต่างประเทศจะต้องขอ Exit Permit ซึ่งถือเป็นมาตรการบังคับให้ชายสิงคโปร์ที่อยู่ในต่างประเทศกลับเข้ามารับราชการทหารได้ตามเวลา (หากการศึกษาในต่างประเทศยาวนานกว่า 2 ปี กฎหมายบังคับให้ซื้อ bond เป็นหลักประกันมูลค่า 75,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือไม่น้อยกว่ามูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 ของรายได้ของบิดาและมารดารวมกัน หากอายุเกิน 16 ปี 6 เดือน และศึกษาในต่างประเทศเกิน 3 เดือน ต้องซื้อ bond เช่นเดียวกัน

                    5. ในเรื่องการขอสละสัญชาติสิงคโปร์ รัฐบาลสิงคโปร์จะอนุญาตบุคคลสัญชาติสิงคโปร์ทำเรื่องขอสละสัญชาติเมื่อบุคคลมีคุณสมบัติครบ 3 ประการ ได้แก่ (1) อายุ 21 ปี ขึ้นไป (2) เป็นบุคคลที่มีสภาวะทางจิตที่ปกติ (3) ถือสัญชาติหรืออยู่ระหว่างที่จะได้รับสัญชาติจากประเทศอื่น 

                    6. ชายที่เคยถือสัญชาติสิงคโปร์ และไม่ดำเนินการขอผ่อนผัน ถือว่าหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร หากเดินทางกลับมาสิงคโปร์ ก็จะถูกดำเนินคดีย้อนหลังได้ เนื่องจากถือว่าบุคคลดังกล่าวได้เคยใช้สิทธิประโยชน์ในการถือสัญชาติสิงคโปร์

 

                    หากพิจารณาจากกฎหมายสัญชาติของสิงคโปร์แล้ว รัฐบาลสิงคโปร์ได้วางกฎระเบียบการขอผ่อนผันไว้อย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นเหตุผลทางด้านการศึกษาในบางประเภทของสถาบันเท่านั้น จนกว่าจะอายุครบ 21 ปี จึงจะขอสละสัญชาติสิงคโปร์ได้ ดังนั้น ชายที่ถือสัญชาติสิงคโปร์ที่ตัดสินใจจะสละสัญชาติสิงคโปร์ ควรต้องติดต่อกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ล่วงหน้าแต่เนิ่น เพื่อสอบถามขั้นตอน คำแนะนำ และวิธีการดำเนินการอย่างรัดกุมถี่ถ้วนถูกต้อง มิฉะนั้น หากท่านไม่ดำเนินการตามขั้นตอน แต่มีการเดินทางเข้าออกสิงคโปร์จะถูกดำเนินคดีข้อหาหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารได้