4,469 view

ขั้นตอนที่ 2: เตรียมเอกสาร

ข้อควรรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)

 • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) เช่น ลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง
 • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอายุ 5 ปี หรือไม่เกิน 10 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องขอเล่มใหม่ และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้
 • บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้มีหนังสือเดินทางอายุไม่เกิน 5 ปีเท่านั้น และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องขอเล่มใหม่
 • ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ดังนั้น ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุด โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการ สมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่อำเภอหรือที่ทำการเขตที่ประเทศไทย ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง
 • สามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนหนังสือเดินทางหมดอายุได้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาการขอล่วงหน้า โดยหนังสือเดินทางเล่มเก่าจะถูกยกเลิกเมื่อมารับเล่มใหม่ 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ร้องไม่ต้องนำรูปถ่ายมาเอง เนื่องจากผู้ร้องจะต้องเดินทางมาถ่ายรูป และพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยตนเอง 
การทำหนังสือเดินทางจะใช้เวลาโดยประมาณ 3-4 สัปดาห์ โดยนับจากวันที่ผู้ร้องได้เดินทางเข้ามายื่นคำร้อง และถ่ายรูปที่สถานทูตเรียบร้อยแล้ว ไม่มีกรณีเร่งด่วนเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งคำร้องไปผลิตเล่มที่กระทรวงการต่างประเทศและส่งกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ

 • สำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์
  1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ต้นฉบับ) หรือใบแจ้งความ กรณีหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันสูญหาย คลิกเพื่อดูข้อปฏิบัติกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
  2. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งานอยู่ (ต้นฉบับ)*
  3. บัตรถิ่นพำนักในสิงคโปร์ (ต้นฉบับ) เช่น บัตร PR, LTVP, Employment Pass, S Pass, Work Permit, Student Pass
  4. ใบคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบคำร้อง  *โปรดกรอกหมายเลขติดต่อในสิงคโปร์ให้ถูกต้อง เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งผ่านทาง SMS ในเบอร์ดังกล่าวเมื่อหนังสือเดินทางของท่านจัดส่งมาถึงแล้ว
  5.  ค่าธรรมเนียมตามอายุของหนังสือเดินทาง (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)
   • สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี: อัตรา 58 ดอลลาร์สิงคโปร์
   • สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี: อัตรา 80 ดอลลาร์สิงคโปร์

*หมายเหตุ: 

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุหรือสูญหาย สามารถทำใหม่ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คลิกเพื่อดูข้อมูลการทำบัตรประจำตัวประชาชน 
 • ผู้ที่ต้องทำการทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่พร้อมกับทำหนังสือเดินทาง โปรดให้จองคิวทำหนังสือเดินทางมาในช่วงเช้าเท่านั้น เนื่องจากช่วงบ่ายไม่มีบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน
 • ผู้ร้องที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่เคยขอมีบัตรประจำตัวประชาชนไทยมาก่อนจะไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ได้ ผู้ร้องจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกที่ประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ และหากหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันหมดอายุ ขอให้แจ้งขอเอกสารเดินทางฉุกเฉินเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทยขาเดียว

 

 • กรณีผู้เยาว์ที่อายุ 15-20 ปี 
  1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ต้นฉบับ)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (ต้นฉบับ)
  3. ทะเบียนบ้านที่มีบ้านเลขที่ และชื่อของผู้เยาว์ (ต้นฉบับหรือสำเนา)
  4. บัตรประจำตัวประชาชนไทย และหนังสือเดินทางต้นฉบับของบิดา และมารดาหรือผู้ปกครอง (หรือหนังสือเดินทางต้นฉบับในกรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ)
  5. กรณีที่ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถเดินทางมายื่นคำร้องพร้อมกับผู้เยาว์ได้ให้จัดทำหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ (พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม)
  6. บัตรถิ่นพำนักในสิงคโปร์ของบิดามารดา
  7. ใบคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบคำร้อง  *โปรดกรอกหมายเลขติดต่อในสิงคโปร์ให้ถูกต้อง เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งผ่านทาง SMS ในเบอร์ดังกล่าวเมื่อหนังสือเดินทางของท่านจัดส่งมาถึงแล้ว
  8. ค่าธรรมเนียมสำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี อัตรา 58 ดอลลาร์สิงคโปร์ (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี) 

 

 • กรณีผู้เยาว์ที่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
  1. สูติบัตรซึ่งออกโดยรัฐบาลไทย (ต้นฉบับหรือสำเนา)*
  2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ต้นฉบับ)
  3. ทะเบียนบ้านที่มีบ้านเลขที่ และชื่อของผู้เยาว์ (ต้นฉบับหรือสำเนา)
  4. บัตรประจำตัวประชาชนไทย และหนังสือเดินทางต้นฉบับของบิดา และมารดาหรือผู้ปกครอง (หรือหนังสือเดินทางต้นฉบับในกรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ)
  5. ผู้ปกครอง (ทั้งบิดา และมารดา) จะต้องลงนามยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่**
  6. ใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบคำร้อง  *โปรดกรอกหมายเลขติดต่อในสิงคโปร์ให้ถูกต้อง เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งผ่านทาง SMS ในเบอร์ดังกล่าวเมื่อหนังสือเดินทางของท่านจัดส่งมาถึงแล้ว
  7. ค่าธรรมเนียมสำหรับหนังสือเดินทางผู้เยาว์อายุ 5 ปี อัตรา 58 ดอลลาร์สิงคโปร์ (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี) 
  8. เอกสารอื่น ๆ เช่น 
   1. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
   2. กรณีเอกสารประกอบเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล และ/หรือ Notary Public ของสิงคโปร์ แล้วจึงรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ

*หมายเหตุ: สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ และยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนหรือยื่นขอหนังสือเดินทางไทยเป็นครั้งแรกจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอมีสูติบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อน) คลิกเพื่อดูขั้นตอนการขอมีสูติบัตร

**หมายเหตุ: 

 1. กรณีที่ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถเดินทางมายื่นคำร้องพร้อมกับผู้เยาว์ได้
  • บุคคลที่ไม่ได้เดินทางมาจะต้องจัดทำหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม
  • บิดาหรือมารดาของผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 15 ปีที่ไม่ได้เดินทางมาจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (ผู้รับมอบอำนาจ) เป็นผู้พาผู้เยาว์มายื่นคำร้องฯ เพิ่มเติมจากหนังสือยินยอมข้างต้นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 2.  กรณีพิเศษอื่น ๆ 
  • กรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้จดทะเบียนสมรส: มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมฯ ฝ่ายเดียว โดยใช้บันทึกคำให้การรับรองการปกครองบุตร (ป.ค. 14) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา 
  • กรณีหย่า: บิดาหรือมารดาที่ระบุให้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวในบันทึกการหย่าสามารถเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ ฝ่ายเดียว พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 
  • กรณีเป็นบุตรบุญธรรม: ผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ลงนามในความยินยอมฯ พร้อมทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม และบัตรประจำตัวประชาชน 
  • กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต: ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน และใบมรณบัตรของอีกฝ่าย 
  • กรณีอื่น ๆ ที่จะต้องมีคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง เช่น กรณีบิดา และมารดาเสียชีวิต

หมายเหตุ

 1. กรณีของผู้ร้องหรือผู้เยาว์ที่เกิดในต่างประเทศ ก่อนเดือนเมษายน ปี 2563 หลังจากที่จดทะเบียนคนเกิดขอสัญชาติไทย(สูติบัตรไทย) ซึ่งออกโดยสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศที่ผู้ร้องเกิด และทำหนังสือเดินทางเล่มที่ถืออยู่ในปัจจุบันแล้วนั้น จะต้องดำเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านต่อหน่วยงานในไทย เพื่อให้ตนมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฎในรายการทางทะเบียนราษฎรก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้
 2. ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ดังนั้น ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุด โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการ สมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่อำเภอหรือที่ทำการเขตที่ประเทศไทย ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง
 • สำหรับพระภิกษุสงฆ์
  1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ต้นฉบับ)
  2. ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนวัดที่มีชื่ออยู่ ณ ปัจจุบัน (ต้นฉบับหรือสำเนา)
  3. หนังสือยินยอมซึ่งออกโดยมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยต้องยื่นเรื่องผ่านกระทรวงต่างประเทศให้กระทรวงฯ อนุมัติมาก่อน (ต้นฉบับหรือสำเนา)
  4. หนังสือสุทธิพระภิกษุสงฆ์ (ต้นฉบับหรือสำเนา)
  5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี) (ต้นฉบับหรือสำเนา)
  6. ใบคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบคำร้อง  *โปรดกรอกหมายเลขติดต่อในสิงคโปร์ให้ถูกต้อง เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งผ่านทาง SMS ในเบอร์ดังกล่าวเมื่อหนังสือเดินทางของท่านจัดส่งมาถึงแล้ว
  7.  ค่าธรรมเนียมสำหรับพระภิกษุสงฆ์อายุ 5 ปี อัตรา 58 ดอลลาร์สิงคโปร์ (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)