5,166 view

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย (Office of the Defence Attache and Naval Attache)
370 Orchard Road

Singapore 238870
Tel. (65) 66904290
Fax: (65) 6690 4291
 


สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ (Office of the Assistant Defence Attache and Air Attache)
370 Orchard Road

Singapore 238870
Tel. (65) 6690 4294
Fax: (65) 6690 4995
 


สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก (Office of Army Attache)
370 Orchard Road

Singapore 238870
Tel. (65) 6690 4292
Fax: (65) 6690 4993

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ (Office of Commercial Affairs)
Tel. (65) 6732 7769, 6737 3060
Fax: (65) 6732-2458
Website : www.thaitrade.sg
E-mail : [email protected]
 

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ (Office of Labour Affairs)
370 Orchard Road
Singapore 238870
Tel. (65) 6227 9940, 6224 1797, 6224 4296
Hotline : (65) 9616 1694, 9667 4347
Fax: (65) 6225 9995
 
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสิงคโปร์ (Tourism Authority of Thailand)

Tel. (65) 6235 7901
Website : www.tourismthailand.sg

e-mail : [email protected]