1,271 view

หนังสือรับรองความประพฤติสำหรับคนไทย

เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ

 1. สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
 2. สําเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สําเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบสําคัญการสมรส / หย่า  (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 6. สําเนาหลักฐานทางทหารของชาย สัญชาติไทย (สด.8, สด.9, สด.43, ใบรด.หรือหนังสือผ่อนผันทหาร ฯลฯ) จำนวน 1 ฉบับ
 7. วีซ่าที่ใช้ในประเทศหรืออาศัยในปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ
 8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
 9. แบบพิมพ์ลายนิ้วมือจํานวน 2 แผ่น (ในกรณีพำนักในสิงคโปร์สามารถติดต่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่ Criminal Investigation Department of Singapore) 
 10. ใบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

    ***รับรองความถูกต้องของสําเนาทุกฉบับ***

หลังจากเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้ร้องสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

 1. ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ศูนย์บริการที่ประเทศไทย
  • หลักฐานการชำระเงิน (ค่าธรรมเนียม 100 บาท ค่าไปรษณีย์ส่งกลับ 500 บาทที่อยู่ต่างประเทศ, 60 บาทที่อยู่ประเทศไทย)
   • วิธีการชำระค่าธรรมเนียม
    • ชื่อธนาคาร/สาขา: ธนาคาร UOB สาขาสยามสแควร์
    • Bank Code 024
    • Branch Code 772
    • Swift Code UOVBTHBK
    • ที่อยู่ 410-410/1สยามสแควร์ซอย 6ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
    • ชื่อบัญชี Police Clearance Center
    • เลขที่บัญชี 772-163-299-0ประเภทบัญชีออมทรัพย์
   • ผู้ยื่นคำร้องสามารถให้บุคคลในไทยโอนแทนได้
   • กรณีใช้บัญชีในต่างประเทศผู้ยื่นคำร้องต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งต้นทางและปลายทาง
   • เอกสารจะสมบูรณ์และสามารถดำเนินการต่อได้เมื่อชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว
   • หลักฐานการชำระเงิน (ค่าธรรมเนียม 100 บาท ค่าไปรษณีย์ส่งกลับ 500 บาทที่อยู่ต่างประเทศ, 60 บาทที่อยู่ประเทศไทย) 
  • ผู้ร้องสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์โดยตรงได้ที่
   • ที่อยู่ : ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 6 ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   • ADDRESS : Police Clearance Service Center Royal Thai Police Building 6,Rama I, Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
   • โทรศัพท์/TELEPHONE : 022052168-69
  • การจัดส่งกลับทางไปรษณีย์ขอให้ผู้ร้องแนบซองจดหมายพร้อมที่อยู่ของผู้ร้อง และศูนย์บริการฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีการสูญหายของเอกสารที่ไม่มีผู้มารับหรือจ่าหน้ําซองผิด การเตรียมเอกสารผู้ยื่นคำร้องอาศัยอยู่ในต่างประเทศ
 2. กรณีมอบอำนาจ
  • ใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทํางในกรณีชาวต่างชาติของผู้รับมอบอํานาจ (***ไม่ต้องโอนชำระค่าธรรมเนียม***)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามโดยตรงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ได้ที่ Police Clearance Service Center (sbpolice.go.th)