1,527 view

ขั้นตอนที่ 4: รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่

  • การทำหนังสือเดินทางจะใช้เวลาโดยประมาณ 3-4 สัปดาห์ โดยนับจากวันที่ผู้ร้องได้เดินทางเข้ามายื่นคำร้อง และถ่ายรูปที่สถานทูตเรียบร้อยแล้ว ไม่มีกรณีเร่งด่วนเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งคำร้องไปผลิตเล่มที่กระทรวงการต่างประเทศและส่งกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ
  • เมื่อหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่านจัดส่งมาพร้อมแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งผ่าน SMS ตามเบอร์ที่ท่านได้กรอกไว้ในใบยื่นคำร้อง
  • หากผู้ร้องได้รับการติดต่อกลับจากสถานทูตฯ เพื่อให้มารับหนังสือเดินทางแล้ว ผู้ร้องจะต้องมารับหนังสือเดินทางภายใน 1-2 เดือนหลังจากที่ได้รับการติดต่อไป หากไม่มารับหนังสือเดินทางภายใน 90 วันหลังจากที่หนังสือเดินทางผลิต หนังสือเดินทางจะถูกยกเลิกอัตโนมัติในระบบ
  • ท่านสามารถเดินทางเข้ารับเล่มหนังสือเดินทางได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า
  • ช่วงเวลารับหนังสือเดินทาง   
 • เอกสารประกอบการรับหนังสือเดินทาง
  • เดินทางมารับด้วยตนเอง
   • บัตรประชาชน
   • ใบรับหนังสือเดินทางสีชมพู
   • ใบเสร็จรับเงินสีขาว
  • กรณีให้ผู้อื่นรับแทน 
   • บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาของผู้มารับแทน 
   • ใบรับหนังสือเดินทางสีชมพู
   • ใบเสร็จรับเงินสีขาว (ด้านล่างกรอกฟอร์มมอบอำนาจลงนามโดยผู้ร้องมอบหมายผู้มารับแทนให้เรียบร้อย)

กรณีขอรับหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย (กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ) ผู้ร้องจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบในวันที่ยื่นคำร้อง