739 view

หนังสือเบี้ยเลี้ยงบุตร

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

  1. สำเนาหนังสือคำสั่งประโยชน์ทดแทนหรือเอกสารแจ้งการมีสิทธิ์จากประกันสังคม จำนวน 2 ชุด
  2. สำเนาใบเกิดไทยของบุตรหรือใบเกิดสิงคโปร์ที่แปลเป็นไทยและรับรองเอกสารถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
  3. สำเนาหนังสือเดินทางมารดา จำนวน 2 ชุด
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย จำนวน 2 ชุด

  • ไม่มีค่าธรรมเนียม 
  • ใช้เวลาในการดำเนินการ 3 วันทำการ