5,401 view

1. นางอุรีรัชต์ เจริญโต             เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

2. นางชลธี จันทร์รัชชกูล          อัครราชทูต

3. นางสุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์      อัครราชทูตที่ปรึกษา

4. นางสาวพนาลี ชูศรี              ที่ปรึกษา

5. นายกิจวัตร ทาเจริญ             ที่ปรึกษา

6. นางสาวพริษา คุณวุฒิกร        เลขานุการเอก

7. นางสาวณิชาบูล อังเกิดโชค    เลขานุการเอก

8. นางนิรัชชฎา กุณาจา            เลขานุการโท