2,745 view

เวลาทำการฝ่ายกงสุล

 • เวลาทำการฝ่ายกงสุล
  • ยื่นเอกสาร: วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี เวลา 09.30 - 11.30 น. 
  • รับหนังสือเดินทางและเอกสารคืน: วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 15.00 น.
 • หมายเหตุ
  • จองคิวล่วงหน้า
   • ทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มใหม่ 
   • วีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (ยื่นเอกสารคำร้องออนไลน์ล่วงหน้า)
  • ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า
   • ทำบัตรประชาชน
   • สูติบัตร
   • การรับรองเอกสาร / รับรองลายมือชื่อ
   • หนังสือมอบอำนาจ