วันที่นำเข้าข้อมูล 11 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 เม.ย. 2565

| 592 view

แนวทางปฏิบัติกรณีลูกเรือพาณิชย์ และลูกเรือของรัฐบาลไทยที่มาจอดเรือในน่านน้ำสิงคโปร์

1. การดำเนินการของนายจ้างในการขอเข้า-ออกท่าเรือ (ลูกเรือพาณิชย์) 

 • ตัวแทนบริษัทเดินเรือ (หรือเอเย่นต์: Agent) จะต้องยื่นแบบฟอร์มล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมงในการขอเข้าหรือออกจากท่าเรือ
 • หากเกิน 72 ชั่วโมง ระบบจะไม่รับข้อมูลคำร้อง ทั้งนี้ เอเย่นต์อาจต้องจ่ายค่าปรับตามชั่วโมงหากเรือออกจากท่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
 • เอเย่นต์จะต้องมีหนังสือแจ้งฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองชายฝั่งล่วงหน้า (Coaster Command Pre Clearance Section) ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ (ICA) โดยระบุ 
  • ชื่อเรือ
  • ชื่อเอเย่นต์ในสิงคโปร์ 
  • วันที่เรือจะเข้าฝั่ง
  • วันที่เรือจะออกจากฝั่ง 
  • ท่าเรือล่าสุดที่เรือเดินทางผ่าน
  • ท่าเรือปลายทางหลังเรือออกจากสิงคโปร์
  • รายชื่อของลูกเรือทั้งหมด โดยแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบ ได้แก่ เพศ สัญชาติ หมายเลข หนังสือเดินทาง และวันหมดอายุของหนังสือเดินทางที่มีอยู่ให้กับฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองชายฝั่งล่วงหน้าในท่าเรือที่เรือจะเทียบฝั่ง
 • หลังจากที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองชายฝั่งได้รับเอกสารจากทางเอเย่นต์แล้วจะมีการจัดที่จอดเรือในน่านน้ำของสิงคโปร์ให้ เพื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะขึ้นไปตรวจความเรียบร้อยบนเรือ อาทิ ตรวจสอบสินค้าต้องห้าม อาวุธ และยาเสพติด จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งให้ทางเอเย่นต์เรือหรือทางเรือทราบว่า จะนำเรือไปทำ Clearance ที่ท่าเรือไหน เวลาใด ซึ่งการเข้า และออกจะต้องใช้ท่าเรือเดียวกัน

 

2. Sign off ทางเรือเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยทางเครื่องบินโดยสาร และทางรถโดยสาร 

 • กรณีเรือพาณิชย์: เอเย่นต์แจ้งรายชื่อลูกเรือที่ประสงค์เดินทางขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางต่อทางเครื่องบินโดยสารหรือทางรถโดยสารอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนที่เรือจะเข้าเทียบท่าเรือหรือเทียบท่าแล้ว โดยลูกเรือจะต้องยื่นเอกสารดังนี้ให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ซึ่งได้แก่ 
  • หนังสือเดินทาง
  • Seaman Book  

เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อย ทางตม. จะออก Landing Pass หรือ Special Pass (กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย) ซึ่งมีอายุเพียง 7 วันให้ลูกเรือขึ้นฝั่ง (Sign off) โดยลูกเรือจะต้องถือเอกสารดังกล่าวพร้อมหนังสือเดินทางไว้ตลอดเวลาที่อยู่บนฝั่งจนกระทั่งขึ้นเครื่องบิน เพื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินจะได้ทราบว่าลูกเรือมีการ Sign Off แล้ว

 • กรณีลูกเรือพาณิชย์: หากลูกเรือพาณิชย์มีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับทางเครื่องบินโดยสารเป็นการด่วน ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย เอเย่นต์ในประเทศนั้น ๆ จะต้องมีหนังสือรับรองบุคคลว่าเป็นลูกเรือของเรือลำนั้นจริง และแจ้งไปที่ตม. ท่าเรือ 
  • หมายเลขโทรศัพท์ +65 6377-5939-40 (Coaster Command Pre Clearance Section)  หรือ
  • หมายเลขโทรสาร +65 6272-4950 หรือ +65 6276-7291 หรือ
  • อีเมลไปได้ที่ [email protected] 

เพื่อขออนุญาตให้ลูกเรือดังกล่าวขึ้นฝั่งมา จากนั้น ICA จะออก Landing Pass (กรณีมีหนังสือเดินทาง) หรือ Special Pass (กรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือถือเอกสารแทนบุคคลอื่น ๆ) ซึ่งมีอายุเพียง 7 วันให้ลูกเรือขึ้นฝั่ง (Sign off) เพื่อติดต่อสถานทูตฯ ในดำเนินการออกเอกสารเดินทาง CI หรือหนังสือเดินทางชั่วคราวให้เพื่อให้ใช้เดินทางกลับไทยทางเครื่องบินต่อไป

 • กรณีลูกเรือของรัฐ: หากลูกเรือของรัฐไม่มีหนังสือเดินทางติดตัวมา และมีความจำเป็นที่จะขึ้นฝั่งเป็นการด่วน สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือหน่วยงานของไทยในต่างประเทศจะต้องมีหนังสือถึง ICA เพื่อยืนยันว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกเอกสารเดินทางหรือหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ลูกเรือทันทีเพื่อใช้เดินทางกลับไทย 
  • ทั้งนี้ ICA ไม่อนุญาตให้ลูกเรือ Sign Off ได้ด้วยตนเอง โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปรับลูกเรือที่ท่าเรือพร้อมทั้งจะมีเจ้าหน้าที่ของ ICA ตามมาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าลูกเรือเดินทางมาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จริง 
  • หลังจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ออกหนังสือเดินทางชั่วคราวให้เรียบร้อย ลูกเรือต้องกลับไปยังท่าเรืออีกรอบเพื่อทำเรื่อง Sign Off ให้เสร็จสมบูรณ์จึงจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้  
 • กรณีที่ลูกเรือของรัฐ และลูกเรือพาณิชย์ Sign Off แล้วไม่เดินทางกลับประเทศไทย แต่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศอื่น:
  • ลูกเรือจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • กรณีใช้หนังสือเดินทางชั่วคราว จะต้องติดต่อตม. ของประเทศที่จะเดินทางเพื่อตรวจสอบว่าต้องขอรับการตรวจลงตราหรือไม่