วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ต.ค. 2566

| 1,311 view

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ การเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มุ่งที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนที่มองไปข้างหน้าและย้ำความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับสิงคโปร์ทั้งในระดับทวิภาคีและอาเซียน

นายกรัฐมนตรีได้หารือกับสิงคโปร์เกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในบรรยากาศที่เป็นมิตร โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ อาทิ โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทยและสิงคโปร์ (Thailand – Singapore Civil Service Exchange Programme: CSEP) การประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สิงคโปร์ (STEER) และการพบหารือระดับผู้นำ ในการเสริมสร้างความร่วมมือรอบด้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ในด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมการเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน ได้แก่

๑. ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งสองประเทศเห็นพ้องถึงศักยภาพที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าทางดิจิทัลระหว่างกัน โดยต่อยอดจากความสำเร็จด้านของการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่าง PromptPay ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์ ซึ่งมีผู้ใช้งานจำนวนมาก นอกจากนี้ ไทยได้ย้ำความสนใจในการเข้าร่วมหุ้นส่วนความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement: DEPA) ซึ่งสิงคโปร์เป็นผู้ริเริ่ม โดยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs ของไทยในด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าดิจิทัลและการขยายตลาดผ่าน domain ดิจิทัลด้วย

๒. ด้านเศรษฐกิจสีเขียว ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ โดยไทยสามารถเรียนรู้แนวปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมสีเขียวจากสิงคโปร์ได้ ในขณะที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เห็นว่า ไทยมีศักยภาพในการเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค

๓. การค้า การลงทุนและความมั่นคงทางอาหาร ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังสิงคโปร์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของไทยในฐานะที่เป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง

๔. การท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสนับสนุนกันและกันในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ มากขึ้น

ในด้านความมั่นคง ผู้นำทั้งสองยินดีที่ความสัมพันธ์ด้านกลาโหมมีความแน่นแฟ้นในทุกเหล่าทัพ และเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติทางไซเบอร์และการหลอกลวงออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นพัฒนาการในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ สถานการณ์ในอิสราเอล การช่วยเหลือคนชาติ และการแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ และจีน ผลกระทบจากสถานการณ์เงินเฟ้อในสหรัฐฯ ต่อการฟื้นตัวของภูมิภาค รวมถึงการดำเนินงานร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการรักษาแกนกลางของอาเซียน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญนายลี เซียน ลุง และภริยา เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายสะดวก ซึ่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้ตอบรับคำเชิญด้วยความยินดี

ในช่วงเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะนายทาร์มัน ชันมูการัตนัม ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ทั้งสองประเทศยังสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ในสาขาที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นได้ อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้าทางดิจิทัล การลงทุนในอุตสาหกรรมขั้นสูงและสีเขียว พลังงานหมุนเวียน และการท่องเที่ยว

ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีได้หารือกับรองประธานและผู้บริหารสูงสุดของธนาคาร UOB ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ของสิงคโปร์ เพื่อเชิญชวนให้ขยายการลงทุนทางการเงินในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วย

PM_Srettha_with_guard_of_honor PM_Srettha_with_PM_Lee_handshake   PM_Srettha_with_President_handshake   PM_Srettha_with_President   PM_Srettha_with_PM_Lee_1   PM_Srettha_with_PM_Lee