3,417 view

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

  • สำหรับผู้ที่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษาในสิงคโปร์เท่านั้น
 • เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
  • สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบสด. 9)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรนักศึกษาของสิงคโปร์ อย่างละ 2 ชุด
  • หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองจาก Notary Public และ Singapore Academy of Law (SAL) พร้อมเอกสารการแปลเป็นภาษาไทย และเดินทางมายื่นเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับรองเอกสาร พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด. 35) (หากมี)
  • ใช้เวลา 7 วันทำการในการดำเนินการหลังจากยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว
  • แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามไฟล์แนบด้านล่าง หรือคลิกที่นี่
  • ใบคำร้องนิติกรณ์ ตามไฟล์แนบด้านล่าง หรือคลิกที่นี่
 • ค่าธรรมเนียม
  • การรับรองการแปลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ : 30 ดอลลาร์สิงคโปร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 6737-2158 ต่อ 618 / [email protected]