3,316 view

ประเภท 1: การรับรองเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ

รายละเอียดของการรับรองเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ

  • สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับทราบคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเอกสารราชการไทย ได้แก่
   • บัตรประจำตัวประชาชน 
   • ทะเบียนบ้าน 
   • สูติบัตร 
   • มรณบัตร 
   • ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 
   • ใบสำคัญการสมรส 
   • ใบสำคัญแสดงการหย่า 
   • หนังสือรับรองที่อำเภอออกให้ 
   • เอกสารทะเบียนราษฎร และเอกสารเกี่ยวกับบุคคล 
   • เอกสารการทะเบียนครอบครัว 
   • เอกสารอื่นนอกจากรายการข้างต้น จะต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลในประเทศไทยก่อน จึงจะนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อขอรับรองกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป
  • ข้อแนะนำ
   • ในการรับรองคำแปล ผู้ร้องจะสามารถจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นที่มีความรู้เป็นผู้แปล โดยทำการพิมพ์มาให้เรียบร้อย 
   • ผู้แปลต้องลงชื่อรับรองคำแปลถูกต้อง
   • สำหรับเอกสารทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัว ทางราชการมีเป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน ผู้ร้องสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากที่นี่ 
   • ตัวอย่างการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ
   • เอกสารราชการที่นำมารับรองคำแปลจะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น หากต้นฉบับเป็นสำเนา ต้องเป็นสำเนาที่ได้รับการรับรองความถูกต้องจากหน่วยราชการไทย เช่น สำนักงานเขต/อำเภอ แล้วเท่านั้น 
  • การยื่นคำร้อง
   • ตรวจสอบเวลาทำการฝ่ายกงสุล
   • ยื่นคำร้องด้วยตนเอง เตรียมเอกสารดังนี้
    • กรอกคำร้องนิติกรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
    • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน
    • เอกสารต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 2 ชุด
    • เอกสารต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนา 1 ชุด
    • ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 30 ดอลลาร์สิงคโปร์ เงินสดเท่านั้น (ใช้เวลา 3 - 4 วันทำการ) 
    • ไม่มีบริการด่วน
   •  หากยื่นแทนเจ้าของเอกสาร เตรียมเอกสารข้างต้น พร้อมหนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ