3,407 view

ประเภท 2: การรับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย

 • สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้แก่
  • สูติบัตร 
  • มรณบัตร 
  • บัตรประจำตัวประชาชน 
  • หนังสือเดินทาง  
  • ใบสำคัญการสมรส 
  • ใบคำสั่งศาลเรื่องหย่า 
  • ใบคำสั่งศาลเรื่องการรับบุตรบุญธรรม 
  • ทะเบียนนิติบุคคล 
  • ใบทะเบียนการค้า 
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท 
  • หนังสือบริคณห์สนธิ 
  • ใบสุทธิ 
  • ประกาศนียบัตร 
  • ปริญญาบัตร 
  • หนังสือรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา 
  • เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล 
  • เอกสารการทะเบียนครอบครัว 
  • เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล 
  • เอกสารการศึกษา 
 • การยื่นคำร้อง
  • กรอกคำร้องนิติกรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ 
  • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรณีเอกสารต้นฉบับภาษาอังกฤษที่เป็นเอกสารราชการ ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลของสิงคโปร์ ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจาก Singapore Academy of Law ก่อน พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • กรณีเอกสารต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เอกสารราชการ (เอกสารออกโดยเอกชน) ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจาก NOTARY PUBLIC ก่อน แล้วจึงนำไปรับรองต่อที่ Singapore Academy of Law เสร็จแล้วให้ถ่ายสำเนา 1 ชุด
  • กรณีเอกสารต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลของประเทศอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานในประเทศสิงคโปร์ ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นๆ ในสิงคโปร์ แล้วจึงรับรอง NOTARY PUBLIC เสร็จแล้วจึงนำไปรับรองต่อที่ Singapore Academy of Law เสร็จแล้วให้ถ่ายสำเนา 1 ชุด
  • เอกสารต้นฉบับคำแปลภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด (แปลเป็นภาษาไทยหลังจากที่ผ่านการรับรองจาก Singapore Academy of Law แล้วเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 60 ดอลลาร์สิงคโปร์ เงินสดเท่านั้น (ใช้เวลา 4-6 วันทำการ ไม่มีบริการด่วน) หากเป็นเอกสารสัญญาหรือเอกสารศาล จะคิดค่าธรรมเนียม 30 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อ 100 คำ และเศษ 100 คำ คิดอัตรา 30 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
  • เวลาทำการฝ่ายกงสุล
  • ยื่นคำร้องด้วยตนเอง เตรียมเอกสารดังนี้
  • หากยื่นแทนเจ้าของเอกสาร เตรียมเอกสารข้างต้น พร้อมหนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ