1,786 view

ประเภท 3: การรับรองลายมือชื่อคนไทยในหนังสือมอบอำนาจ

สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับรองลายมือชื่อคนไทยที่พำนักในสิงคโปร์ ในหนังสือมอบอำนาจ, หนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือรับรอง 

 • การยื่นคำร้อง
  • เวลาทำการฝ่ายกงสุล
  • ยื่นคำร้องด้วยตนเอง เตรียมเอกสารดังนี้
   • กรอกคำร้องนิติกรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
   • เอกสารหนังสือที่จะเซ็นลงนาม ต้องกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมสำเนา 1 ชุด (โดยต้องมาลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่)
   • สำเนาหนังสือเดินทางไทย พร้อมสำเนา 2 ชุด
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 2 ชุด
   • สำเนาบัตรแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ พร้อมสำเนา 2 ชุด
   • ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 30 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ใช้เวลา 3 - 4 วันทำการ) ไม่มีบริการด่วน