วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มี.ค. 2567

| 4,767 view
การจดทะเบียนหย่า

การหย่ากระทำได้ 2 วิธี

 • หย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
 • หย่าโดยคำพิพากษาของศาล

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

 1. แบบคำร้อง (คลิกที่นี่)
 2. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา
 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทย พร้อมสำเนา
 4. บัตรแสดงถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ พร้อมสำเนา
 5. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
 6. ทะเบียนสมรสฉบับจริง
 7. หนังสือสัญญาหย่า (คลิกที่นี่)

หากเป็นคนต่างชาติ หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องได้รับรองคำแปลแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูคำแนะนำการรับรองคำแปลเอกสาร จากภาษาอังกฤษเป็นไทย

พยาน: ต้องมีพยานคนไทย 2 คน

 1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย พร้อมสำเนา

* การจัดทำหนังสือสัญญาหย่า หากเป็นต่างชาติ หนังสือสัญญาหย่าจะต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ แล้วคู่หย่าทั้งสองเซ็นลงนามต่อหน้า Notary Public แล้วรับรองต่อที่ Singapore Academy of Law เสร็จแล้วแปลเป็นภาษาไทย แล้วรับรองคำแปล

** การจัดทำหนังสือสัญญาหย่า ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อป้องกันการผิดพลาดหรือทำผิดขั้นตอน ซึ่งจะทำให้เอกสารใช้ไม่ได้

 

สามารถติดต่อคุณพรพิมล

 • เบอร์ 6737-2158 ต่อ 664 หรือ 619 หรือ
 • อีเมล์ : [email protected]

ขั้นตอนที่ 2 : นัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนวันจดทะเบียนหย่า

 

ขั้นตอนที่ 3 : วันจดทะเบียนหย่า

คู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองและนำเอกสารตัวจริงตามขั้นตอนที่ 1 มาแสดง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายหลังการจดทะเบียนหย่าแล้ว คู่หย่าจะได้รับใบทะเบียนหย่า และใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าในวันเดียวกัน