7,425 view

ทะเบียนสมรส

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจดทะเบียนสมรสให้ บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์เท่านั้น

คุณสมบัติ 

 • มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป หรือลงมา หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน
 • ผู้รับบุตรบุญธรรม จะทำการสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
 • ชายหรือหญิง จะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้
 • หญิงที่สามีเสียชีวิต หรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะทำการสมรสใหม่ได้ แต่เมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือสมรสกับคู่สมรสเดิม หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้มีครรภ์ หรือคำสั่งศาลให้สมรสได้

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมหลักฐาน และเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

สำหรับคู่สมรสคนไทย

  • หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา
  • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
  • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
  • บัตรแสดงถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ พร้อมสำเนา
  • เอกสารการจดทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา (หากมี)

สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ

หากเอกสารเป็นภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เอกสารนั้น ๆ จะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะแปลเป็นภาษาไทย คลิกที่นี่เพื่อดูคำแนะนำการขอรับรองคำแปลเอกสาร

  • หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา
  • หนังสือรับรองความเป็นโสด (อายุไม่เกิน 90 วัน)
  • บัตรแสดงถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ พร้อมสำเนา
  • เอกสารการจดทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา (หากมี)
  • เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองคำแปลเรียบร้อยแล้ว 

สำหรับพยาน (คนไทย 2 คน)

  • หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาของพยานแต่ละท่าน คนละ 1 ฉบับ
  • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาของพยานแต่ละท่าน คนละ 1 ฉบับ

ใบคำร้องขอจดทะเบียนสมรส ตามไฟล์แนบด้านล่าง หรือคลิกที่นี่

 

ขั้นตอนที่ 2: ติดต่อเพื่อทำการนัดหมายกับทางสถานทูต ฯ 

 • หลังจากที่ท่านเตรียมเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ติดต่อสถานทูตฯ เพื่อทำการนัดหมายก่อนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
 • เวลาทำการฝ่ายกงสุล

ขั้นตอนที่ 3: เดินทางมาที่สถานทูต

 • ในวันนัดหมาย ท่านสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์ 1 เพื่อทำการจดทะเบียนสมรส

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่

 • เบอร์: 6737-2158 ต่อ 664 หรือ 619 หรือ
 • อีเมล์: [email protected] (คุณพรพิมล)